Breaking News
Al imaan

Al imaan (7)

vrijdag, apr 20 2007

Stellig geloven dat elke vorm van goed of kwaad is bepaald en voorbestemd door Allah, dat Hij doet wat Hij wil, dat er niets plaats vindt zonder Zijn instemming of buiten Zijn wil. Niets in deze wereld gaat boven Zijn beslissing en Hij is het die alles bepaald. Niemand kan afwijken van de voorbestemming. Men kan ook wat al vast staat in de "Al-lauh Al-mahfoudh", niet bestrijden.

Allah is de Schepper van de daden van Zijn dienaren, hun deugdelijke- en ondeugdelijke daden. Ondanks dit heeft Hij hen bepaalde zaken opgedragen en afgeraden, zij kiezen zelf hun daden en zijn ze niet verplicht te doen. Deze daden vinden plaats binnen hun wil en macht. Allah is wel hun Schepper en de chepper van hun macht, door Zijn barmhartigheid wijst Hij een ieder die Hij wil het juiste pad en door Zijn wijsheid laat Hij wie Hij maar wil verdwalen. Hij hoeft zich niet
te verantwoorden over wat Hij doet, maar zij moeten zich wel verantwoorden.

Het geloven in de voorbestemming is een van de hoekstenen van het geloof, zoals dat terug is te vinden in het antwoord van de Profeet, vrede zij met Hem, op de vraag van Jibriel, vrede zij met Hem, over het geloof. Hij antwoordde:

'Dat je in Allah gelooft, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn gezanten, in de laatste dag en in de voorbestemming, het goed en het kwaad daarvan.' (Overgeleverd door Mouslim)

Ook heeft de Profeet, vrede zij met Hem, gezegd:

'Als Allah de bewoners van de hemelen en de aarde zou bestraffen, dan zou Hij hen geen onrecht doen en als Hij hen van Zijn barmhartigheid schenkt, dan zou Zijn barmhartigheid meer waard zijn dan de daden die zij hebben verricht. Als je de hele Uhud-berg van goud bezit en je geeft het uit op Allahs weg, dan zal dat pas geaccepteerd worden als je in de voorbestemming gelooft en er zeker van bent dat wat jou heeft getroffen je nooit had kunnen missen en wat jou mist je nooit had kunnen treffen. Als je met een andere overtuiging overlijdt kom in de hel terecht.' (Overgeleverd door Ahmad)

"Al-Qadar", de voorbestemming, is de voorbestemming van Allah dat alles bestaat zoals Hij dat altijd van te voren al wist en wijs heeft geacht.

Het geloven dat Allah, de Verhevene, op de hoogte is van alles tot in de details, dat Hij Zijn schepselen kende voordat Hij hen had geschapen en reeds wist van hun levensonderhoud en hun termijnen, uitspraken en daden, hun bewegingen en wanneer die stil zullen staan, hun geheimen en hun openbaarheden, wie van hen in het paradijs behoort en wie in de hel behoort. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Hij is Allah, er is geen god dan Hij, de kenner van het verborgene en het waarneembare" (Soerat Al-hashr: vers 22)

En Hij heeft ook gezegd:

"...En dat Allah alles met Zijn kennis omvat." (Soerat At-talaaq: vers 12)

Het geloven dat het allemaal is opgeschreven en vast staat. Hij, de Verhevene, heeft alles wat reeds bij Hem bekend is vastgesteld in de "Al-lauh Al-mahfoudh". Dat wordt verklaart in de volgende verkondiging van Allah:

"Geen onheil valt op de aarde of bij jullie zelf voor of het staat in een boek voordat wij het laten gebeuren." (Soerat Al-hadied: veres 22)

De Profeet (vrede zij met Hem) heeft gezegd:

'Allah heeft de hoeveelheden schepselen bepaald en Hij heeft geschreven dat vijftigduizend jaar geleden Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen.' (Overgeleverd door Mouslim)

Het geloven dat de wil van Allah effectief is en er niets is dat het tegen kan houden, Zijn macht kan door niets verzwakt worden, alle schepselen zijn voortgebracht door Zijn macht en Zijn wil. Wat Hij wil gebeurt en wat Hij niet wil gebeurt ook niet.Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Maar jullie willen het slechts als Allah het wil."( Soerat Al-insaan: vers 30)

En ook:

"Allah doet wat Hij wil." (Soerat Ibrahiem: vers 27)

Het geloven dat Hij, de Verhevene, uitsluitend de Schepper van alles is. Alle dingen, behalve Hij zelf, zijn slechts schepselen. Hij is de Almachtige. Allah heeft dit verklaard in Zijn verkondiging:

"Allah is de Schepper van alles." (Soerat Ar-ra'd: vers 16)

Hij heeft ook gezegd:

"Hij heeft alles geschapen en nauwkeurig geordend." (Soerat Al-fourkaan: vers 2)

Men moet weten dat de voorbestemming binnen de macht van Allah, de Barmhartige, de Verhevene, valt en dat alles volgens zijn planning gebeurt. Alles wordt gerealiseerd naar Zijn wil, Zijn dienaren hebben een wil in zoverre Hij dat wilt. Wat Hij van hen wil, vindt ook plaats en iets anders niet.

Ook moeten wij weten dat de voorbestemming het geheim van Allah, de Verhevene, is voor Zijn schepselen. Zelfs geen engel die in de nabijheid van Allah zich bevindt is daarvan op de hoogte, maar ook geen van de gezonden profeten.
Een gelovige kent aan Zijn Heer de eigenschappen toe van volmaaktheid, vandaar dat hij ook gelooft dat alles wat plaats vindt volgens de wijsheid van zijn Heer is. Als hij die goddelijke wijsheid niet kan vatten, pas dan is hij zich van zijn onwetendheid bewust ten opzichte van het weten van zijn Heer, dat alles omvat. Hij heeft dan ook geen bezwaar meer tegen de Wijze, de Welingelichte, de Wetende die Zich niet hoeft te verantwoorden over Zijn daden maar zij wel.

Wat de feitelijkheid betreft weet ieder mens dat hij een wil of een zekere macht heeft waarmee hij dingen kan verrichten of nalaten. Hij kan ook het verschil merken tussen uit eigen wilskracht plaats vindt zoals te lopen en wat niet uit eigen wil plaats vindt zoals te trillen. Desondanks valt de wil van de dienaar binnen de wil van de Almachtige Allah, de Verhevene, want Hij zegt:

"Maar jullie willen het slechts als Allah het wil." (Soerat Al-insaan: vers 30)

Ook omdat het hele heelal het bezit is van Allah, de Verhevene, kan zich daarin geen activiteit plaatsvinden zonder Zijn weten en wil. Het geloven in de voorbestemming is geen voorwendsel voor de dienaar om de opdrachten van Allah na te laten of te verrichten wat Allah hem heeft afgeraden. Het gebruiken van de voorbestemming als argument om te zondigen is ongeldig om verschillende redenen. De Profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Voor een ieder van jullie is de plek al bepaald, in het paradijs of in de hel. 'Een van de aanwezigen vroeg: Wij stellen toch ons vertrouwen op Allah?. Hij zei: 'Nee, je moet je inspannen want voor een ieder wordt het mogelijk gemaakt waarvoor hij is geschapen.' (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft opgedragen om daden te verrichten en niet alleen maar op de voorbestemming van Allah te vertrouwen.

Allah heeft de dienaar bepaalde zaken opgedragen en andere afgeraden, Hij heeft de mens ook alleen opgedragen wat binnen zijn vermogen ligt. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Vreest dus Allah zo goed als jullie kunnen." (Soerat At-taghaabon: vers 16)

Als alle daden van de dienaar een verplichting waren, zou hij in dat geval opgedragen zijn daden te verrichten die buiten zijn vermogen zijn en dit is ondenkbaar. Daarom wordt men niet schuldig aan zonden geacht als die onwetend heeft gezondigd, vergeten heeft of onder druk is gezet.

De voorbestemming van Allah is een verborgen geheim en niemand weet daarvan wat voordat het plaats heeft gevonden. De wil van de dienaar om een daad te verrichten gaat vooraf aan het verrichten ervan, zodat die wil om een daad te verrichten niet gebaseerd is op voorafgaande kennis van Allah's voorbestemming. Het gebruiken van deze voorbestemming als argument wordt dan ongeldig want men kan niet argumenteren met feiten waarvan men niet op de hoogte is.

Als iemand, die zich schuldig heeft gemaakt aan een zonde, zegt: 'Deze zonde was voor mij voorbestemd.' Wordt er dan tegen hem gezegd: 'Voordat je die zonde beging, wat wist je van de alwetendheid van Allah? Zolang je daarvan niets weet, de keuze hebt en de macht en alle paden voor je zijn uiteengezet; het goede en het slechte pad, in dit geval is het je eigen keuze en draag je dus de gevolgen van je eigen zonde want die heb je verricht boven een van de deugdelijke daden.

Wie de voorbestemming van Allah als argument gebruikt, om Allah's opdrachten na te laten of om te zondigen, zal in het geval dat hij wordt aangevallen door iemand die zijn geld afpakt, zijn eer schendt en dan de voorbestemming van Allah als argument gebruikt en zegt: 'Neem me niet kwalijk want wat ik jou heb aangedaan was met voorbestemming van Allah'. Hij zal dit niet accepteren omdat een ander hem onrecht heeft aangedaan. Hetzelfde argument wordt wél gebruikt als hij de rechten van Allah, de Verhevene, niet nakomt.

De voorbestemming is een belangrijke reden voor het individu om tot daden in dit leven aan te zetten, die Allah tevreden stellen. Het is ook een krachtige stimulans die de gelovige stellig en met zekerheid belangrijke beslissingen laat nemen. De gelovigen zijn opgedragen om initiatief te nemen naast het vertrouwen op Allah, maar wel zodanig dat zonder toestemming van Allah met initiatief nemen geen resultaat geboekt kan worden want Hij is de Schepper van die initiatieven en resultaten. De Profeet, vrede zij met Hem, Heeft gezegd: 'Een sterke gelovige is meer geliefd bij Allah en is beter dan een zwakke gelovige, maar beiden zijn goed. Zorg voor wat goed voor je is en vetrouw op Allah, wees niet zwak en als je getroffen bent door iets zeg niet: Als ik maar dat en dat had gedaan, maar zeg: Allah heeft het voorbestemd en Hij doet wat Hij wil, anders laat je de mogelijkheid voor het werk van de "Shaitaan" open.' (deze hadeeth is overgeleverd door Mouslim)

Toen de moslims vroeger de situatie wilden veranderen door middel van de Jihad hebben zij allerlei initiatieven en maatregelen genomen en hebben daarna hun vertrouwen op Allah gesteld. Zij hebben niet gezegd: 'Allah heeft de overwinning van de moslims en de nederlaag van de ongelovigen al voorbestemd'.

Dat vervolgens als voldoende beschouwd en de Jihad niet voorbereid en ook niet uitgevoerd. Zij hebben moeten volharden en aan oorlogen deelnemen. Zij hebben alle maatregelen genomen en Allah heeft hen de overwinning bezorgd en heeft de Islam met hen hoog gehouden.

Omdat deze geloofsovertuiging is vastgesteld in de harten van de gelovigen waren die sterker in hun strijd en hebben besloten om de Jihad voort te zetten. Er zijn tal van voorbeelden die de situaties van hen beschrijven die een degelijk strijd voerden en volhielden tegenover de vijanden, hoe groot de krachten en de manschappen van de vijand dan ook zijn. Zij wisten zeker dat niets de mens kon treffen, als het niet was voorbestemd.

Een van de vruchten van het geloven in de voorbestemming is dat men zijn positie weet en dus niet hoogmoedig moet zijn tegenover andere mensen, want hij is zwak in wat is voorbestemd om iets te komen weten of om in de toekomst te kijken. Naar aanleiding hiervan beseft hij dat hij zwak is en dat hij zijn Heer altijd nodig heeft.

Een geleerde van vroeger "As-Salaf" heeft gezegd: 'Wie niet in de voorbestemming gelooft zal nooit rust in zijn leven vinden.'

vrijdag, apr 20 2007

Het geloven in de laatste dag houdt in, dat men in de tekenen en aanwijzingen daarvoor moet geloven, deze tekenen vinden plaats voordat de laatste dag is gekomen. Ook moet men geloven in de dood en wat er daarna komt van de verzoeking in het graf tot de bestraffing of de gelukzaligheid van het hiernamaals. Geloven in het blazen van de "As-sour" en de uittocht van de mensen uit hun graven, in de paniek en de ellende die zich op de opstandingdag afspelen. Geloven in alle details van het opwekken en in het openen van de boeken, het neerleggen van de weegschalen, het geloven in de "As-siraat",
de weg en in de "Al-haud", het waterbassin en in de "As-shafa'a", de bemiddeling.

Het geloven in het paradijs en de gelukzaligheid dat het hoogtepunt bereikt met het aanschouwen van het gezicht van Allah, de Verhevene. Het ergste van de hel en de bestraffing is dat zij hun God, de Verhevene, niet eens kunnen zien.

De Koran heeft veelvuldig aandacht besteedt aan de laatste dag en de bevestiging ervan bij elke situatie en ons er op gewezen bij elke gelegenheid. De nadruk op het feit dat ze plaats zal vinden is in allerlei Arabische uitdrukkingen terug te vinden. Een voorbeeld van de aandacht die wordt gegeven aan deze belangrijke dag, is dat het geloven erin vaak in verband staat met het geloven in Allah. Zoals Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Daartoe wordt wie van Jullie in Allah en in de laatste dag gelooft aangespoord." (Soerat Al-bakara: vers 232)

Een ander voorbeeld is dat in de Koran op bijna elke pagina iets valt te vinden over de laatste dag en wat er zich op die dag allemaal afspeelt. De vertelwijze is elke keer verschillend en dus erg gevarieerd.

De aandacht voor deze dag blijkt ook uit het feit dat Allah het met verschillende namen heeft aangeduid. Dit wijst er allemaal op dat die dag inderdaad plaats zal vinden. Enkele voorbeelden van deze namen zijn: de verwerkelijking, de aanstaande en de opstanding.

In de Koran wordt de laatste dag ook genoemd; de dag des oordeels, de dag van de afrekening, de dag van de bijeenkomst, de dag van de eeuwigheid, de dag dat de doden te voorschijn komen, de dag van wroeging en van het elkaar toeroepen.

De wijsheid achter deze belangstelling voor deze hoeksteen van het geloof is, dat het geloven in de laatste dag belangrijke gevolgen kan hebben in het leven van de mens, men werkt dan ernaar toe en houdt zich aan deugdzame daden en men vreest Allah, de Verhevene.

Het verband dat gelegd wordt tussen het geloven in de laatste dag en het verrichten van deugdzame daden komt in de Koran vaker naar voren, een voorbeeld daarvan is de volgende verkondiging van Allah, de Verhevene:

"Dienst doen in Allahs moskeeën mogen slechts zij die in Allah en de laatste dag geloven." (Soerat At-tau'ba: vers 18)

"Zij die geloven in het hiernamaals geloven erin en zij zijn degenen die hun salaat nakomen." (Soerat Al-an'aam: vers 92)

Wellicht is de meest voor de hand liggende reden dat de laatste dag veel aandacht krijgt dat de mensen haar vaak willen vergeten.
Deze nalatigheid ontstaat doordat zij bezwaard ter aarde zijgen door hun liefde voor het genot in het tegenwoordige leven. Zodoende wordt het geloven in de laatste dag en in de bestraffing en de gelukzaligheid, een aspect dat de overdreven liefde voor dit leven kan verminderen en de wil tot het verrichten van deugdzame daden kan bevorderen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Jullie die geloven! Wat is er met jullie, wanneer tot jullie gezegd wordt: 'Rukt uit op Allahs Weg', dat jullie dan bezwaard ter aarde zijgen. Bevalt het tegenwoordige leven jullie dan meer dan het hiernamaals? Maar het genot van het tegenwoordige leven is in verhouding tot het hiernamaals maar gering." (Soerat At-tau'ba: vers 8)

Er is niets anders dat de aantrekkingskracht van dit leven van de mens afneemt dan het geloven in Allah en de laatste dag. Het geloof dat elke vorm van genot eindig is. De mens zal het moeten afstaan in dit leven als teken van gehoorzaamheid aan Allah's opdrachten. Men krijgt in daarvoor in de plaats in het hiernamaals een hoger geplaatst eeuwig genot. Zo moet men ook geloven dat elke vorm van ongehoorzaamheid aan Allah's opdrachten, voor het eindige genot in het tegenwoordige leven, zal leiden tot pijnlijke bestraffing in het hiernamaals.

Als men enerzijds in de laatste dag gelooft, komt men erachter dat elk genot in het tegenwoordige leven niet te vergelijken is met dat van het hiernamaals. Anderzijds is het genot van dit leven niet waard om ervoor ook maar even de pijnlijke bestraffing te ervaren. Bovendien is elke vorm van bestraffing in dit leven, niet te vergelijken met die van het hiernamaals en hetzelfde geldt ook voor het genot van het hiernamaals.

vrijdag, apr 20 2007

Het woord "Ar-rasoul", of gezant betekent degene die de boodschap volgt van degene die Hem heeft gezonden. De vakkundige definitie van gezant is een vrij mens, van het mannelijke geslacht die een religieuze boodschap van Allah heeft gekregen en is opgedragen deze over te dragen aan een bepaalde groep zich verzettende mensen.
Het verschil tussen beide is dat "Ar-rasoul", de gezant, meer bijzonder is dan "An-nabiy", de profeet, want iedere gezant is een profeet maar het omgekeerde geldt niet. Een gezant wordt opgedragen de religieuze boodschap te verkondigen aan hen die zich tegen de Godsdienst hebben verzet of er helemaal niet van hebben gehoord. "An-nabiy" wordt gezonden met de boodschap van een ander voor hem.

Een van die eigenschappen van de Gezanten, vrede zij met hen, is dat zij gewone mensen zijn en zij hebben hun behoeften net als andere mensen zoals eten en drinken. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Wij hebben voor jouw tijd slechts mannen uitgezonden aan wie Wij een openbaring gegeven hadden". (Soerat Al-anbiaa': vers 7)

Het geloven met stelligheid dat Allah naar elk volk een Gezant heeft gestuurd vanuit hun midden die hen aanroept om Allah te aanbidden, alleen Hem zonder een metgezel, dat alle Gezanten de waarheid vertellen, Allahvrezend en betrouwbaar zijn, de juiste weg aan hen is
gewezen om die anderen aan te wijzen, dat zij alles wat Allah hen heeft opgedragen zelf hebben overgedragen. Zij hebben niets verzwegen of veranderd. Ook hebben zij geen letter uit zichzelf toegevoegd of weggehaald. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Hebben de Gezanten dan een andere plicht dan de duidelijke verkondiging?" (Soerat An-nahl: vers 35)

"Wij zenden de boodschappers alleen als dragers van blijde tijding en als waarschuwers. Over degenen, die geloven en zich verbeteren, zal geen vrees komen noch zullen zij treuren." (Soerat Al- Anhaam: vers 48)

Allah heeft gezanten gestuurd zodat zij aan de mensen bekend maken wie zij behoren te aanbidden, om hen op te roepen tot het aanbidden van Allah, de enige God die geen metgezel heeft. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze. En Wij zonden Mozes met Onze tekenen, zeggende: "Breng uw volk uit de duisternis tot het licht en herinner hen aan de dagen van Allah." Daarin zijn voorzeker tekenen voor ieder die geduldig en dankbaar is." (Soerat Ibrahiem: vers 4-5)

De boodschap is noodzakelijk voor de mensen en deze noodzaak gaat boven alle behoeften van hen uit. De boodschap van een Gezant is de geest, het licht en het leven van deze wereld. Hoe kan het goed aflopen met deze wereld zonder geest, leven en licht? De duisternis is overal in deze wereld behalve waar de zon voor de boodschap van Allah schijnt. Er is geen andere weg naar geluk en gewin in beide levens, dan de weg van de Gezanten en er is geen manier om uitvoerig het goed en het kwaad te herkennen dan via hun weg.

Allah heeft Zijn boodschap "Roeh" genoemd, d.w.z. de ziel en als die ontbreekt, is er geen leven meer. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Zo hebben Wij aan jou een geest door onze beschikking geopenbaard. Jij wist niet wat het boek, noch wat het geloof was, maar Wij hebben het tot een licht gemaakt waarmee Wij van onze dienaren wie Wij willen de goede richting wijzen." (Soerat As-shoura: vers 52)

Het geloven in de Gezanten van Allah is een van de hoekstenen van het geloof. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"De Gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neergezonden en de gelovigen ook; allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn Gezanten ." (Soerat Al-bakara : vers 285)

Deze Koran vers verwijst naar dat men in Gezanten moet geloven, vrede zij met hen, zonder onderscheid. Dat betekent niet alleen te geloven in sommigen onder hen zoals het geval is bij de Joden en de Christenen.
Alle Gezanten waren op de rechte en duidelijke weg en zij riepen allemaal op tot het monotheïsme; het geloven in één God. Allah, de Verhevene heeft hierover gezegd:

"En Wij hebben toch in elke gemeenschap een gezant laten opstaan, dient Allah en vermijdt de Taghoet". (Soerat An-nahl: vers 36)

De gezanten worden ook ziek net als andere mensen en zijn ook sterfelijk zoals alle schepselen. Zij hebben geen goddelijke eigenschappen maar het zijn mensen die qua uiterlijk volmaakt zijn, ook zijn ze in hun gedrag volmaakt. Zij zijn van goede huize afkomstig en beschikken over de wijsheid en hebben het vermogen om duidelijke taal te spreken. Dit stelt hen in staat hun taak als gezanten uit te dragen en uit te voeren. De wijsheid achter het zenden van profeten vanuit het temidden van de mensen, is dat zij dan een mens als het goede voorbeeld hebben en zodoende wordt het volgen en gehoorzamen van de gezant binnen hun bereik en vermogen geplaatst.

Een eigenschap van de gezanten is ook dat Allah hen heeft gekozen uit alle mensen voor Zijn openbaringen. Zoals Hij (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Zeg: 'Ik ben slechts een mens als jullie; aan mij wordt geopenbaard dat jullie God één God is." (Soerat Al-kahf: vers 110)

Allah heeft hen dus uitverkoren boven alle andere mensen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft ook gezegd:

"Allah weet het beste waar Hij Zijn zendingsopdracht brengt." (Soerat Al-an'aam: vers 124)

Een andere eigenschap van de gezanten is dat zij onfeilbaar zijn wat betreft de boodschap van Allah die zij overbrengen. Zij maken geen fouten in hun boodschap of in het uitoefenen van wat Allah aan hen heeft geopenbaard. De gezanten hebben ook als eigenschap dat zij, vrede zij met hen, alleen de waarheid vertellen, in hun uitspraken en in hun daden. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Dit is wat de Erbarmer ons aangezegd had; de gezondenen hadden gelijk." (Soerat Yasin : vers 52)

De volharding is een eigenschap ook van de gezanten, zij waren degenen die het goede nieuws brachten en tegelijkertijd waarschuwden zij. Zij riepen mensen op tot de Godsdienst en zij werden op verschillende manieren tegengewerkt en hebben daardoor veel meegemaakt, ondanks dat hebben zij volgehouden het woord van Allah hoog te houden. Hij, de Verhevene, heeft gezegd:

"Volhard dus geduldig zoals die profeten die vastbesloten waren geduldig vol te harden." (Soerat Al-ahqaaf: vers 35)

Wat betreft de tekenen van de gezanten heeft Allah hen gesteund door middel van duidelijke wonderen en stellige bewijzen die geen twijfel laten bestaan over het feit dat zij de waarheid vertellen en dat zij inderdaad profeten zijn met een boodschap. Allah heeft Zijn gezanten in staat gesteld wonderen te kunnen verrichten die een mens niet zou kunnen verrichten. Dit is een bevestiging voor het feit dat zij profeten zijn en dat zij de waarheid vertellen.

De definitie van deze wonderen van de gezanten is dat het ongelofelijke verschijnselen zijn die de profeten van Allah in staat zijn gesteld te verrichten, zodat alleen zij ze kunnen verrichten. Voorbeelden van deze wonderen en tekenen zijn: dat Isa, vrede zij met hem, zijn mensen kon vertellen wat zij thuis aten en wat zij bewaarden, dat de stok van Mousa in een slang veranderde en dat de maan zich in twee delen kon splitsen voor onze Profeet Mohammed, vrede zij met Hem.

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezanten gestuurd om het geloof te verkondigen en om te voorkomen dat men daarin zich gaat opsplitsen. Allah, de Verhevene heeft gezegd:

Hij verordineert voor jullie van de godsdienst wat Hij aan Noeh had opgedragen en wat Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem, Moesa en Isa hadden opgedragen:

"Houdt de godsdienst in stand en splitst jullie daarin niet op in groepen." (Soerat As-shoura: vers 13)

Zij zijn ook gezonden om het verkondigen van goed nieuws en om te waarschuwen, Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:
"Wij zenden de gezondenen slechts als verkondigers van goed nieuws en als waarschuwers." (Soerat Al-kahf : vers 56)

Het verkondigen van goed nieuws en het waarschuwen door de gezanten geldt voor beide levens, zij verkondigen het goede nieuws aan hen die gehoorzamen, opdat zij een goed leven zullen leiden:

"Wie-hetzij man of vrouw-deugdelijk handelt als gelovige, die zullen Wij een goed leven laten leiden en Wij zullen hen met hun loon belonen voor het beste dat zij deden." (Soerat An-nahl: vers 97)

En zij waarschuwen hen tegelijkertijd voor de bestraffing die hen in dit leven kan treffen:

"En als zij zich afwenden zeg dan: 'Ik waarschuw jullie voor een donderslag als die van de Aad en de Thamoed'." (Soerat Foussilat: vers 13)

Zij brengen het goede nieuws over het paradijs en zijn gelukzaligheid aan hen die gehoorzamen.

"Wie aan Allah en Zijn Gezant gehoorzaamt die zal Hij binnenvoeren in de tuinen waar de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij altijd blijven. Dat is de geweldige triomf." (Soerat An-nisaa': vers 13)

Zij waarschuwen de misdadigers en hen die ongehoorzaam zijn, dat zij in het hiernamaals een pijnlijke bestraffing zullen krijgen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:

"En wie ongehoorzaam is aan Allah en zijn Gezant en Zijn bepalingen overtreedt die zal Hij binnenvoeren in een vuur waarin hij altijd zal blijven. Voor hem is er een vernederende bestraffing." (Soerat An-nisaa': vers 13)

Wij geloven dat Mohammed, vrede zij met Hem, een dienaar en een gezant van Allah is, dat hij de Heer van de eersten en de laatsten is, dat hij de laatste der profeten is en dat er geen profeet na hem zal komen. Hij heeft de boodschap en de toevertrouwde taken overgedragen, hij heeft zijn gemeenschap het goede aanbevolen en heeft rechtvaardig, in de naam van Allah, de Jihad gevoerd.
Wij zijn opgedragen Hem te geloven in wat Hij ons bericht, Hem te gehoorzamen in wat hij ons heeft opgedragen en in wat hij ons heeft afgeraden of voor heeft gewaarschuwd. Wij moeten Allah aanbidden volgens zijn traditie, vrede zij met Hem, en Hem als voorbeeld hebben en geen ander. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Jullie hebben toch in Gods Gezant een goed voorbeeld voor wie op God en de laatste dag hopen en God veel gedenken." (Soerat Al-ahzaab: vers 21)

Wij moeten ook onze liefde voor de Profeet, vrede zij met Hem, boven onze liefde voor onze vader en moeder en alle mensen tonen zoals de Profeet heeft gezegd:

'Men is pas gelovig als zijn liefde voor mij boven die voor zijn vader, zoon en alle mensen is.' (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

De waarlijke liefde voor Hem is door zijn traditie als leidraad te hebben en te volgen. Het echte geluk wordt bereikt door Hem te gehoorzamen Zoals Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging." (Soerat An-noer: vers 54)

Wij zijn verplicht Zijn boodschap, vrede zij met Hem, aan te nemen en zijn traditie te volgen, zijn leidraad als hoog en verheven te zien. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas [echt] als zij jou tot scheidsrechter maken over wat bij hen omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig aanvaarden." (Soerat An-nisaa: vers 63)

We moeten voorzichtig zijn dat wij zijn opdrachten niet nakomen want dat veroorzaakt verzoeking, dwaling en pijnlijke bestraffing, Allah heeft namelijk gezegd:

"Zij die de gezant in zijn ordening tegenwerken moeten maar verontrust zijn dat hen een verzoeking zal treffen of dat hen een pijnlijke bestraffing zal treffen." (Soerat An-noer: vers 63)

De kenmerken van de boodschap van Mohammed, vrede zij met Hem: Deze boodschap verschilt van de voorgaande boodschappen op een aantal punten, wij noemen de volgende:

De boodschap van Mohammed, vrede zij met Hem, is de afsluiting voor alle eerdere boodschappen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Mohammed is de vader van geen enkele man uit jullie midden, maar hij is Allahs gezant en het zegel van de profeten." (Soerat Al-ahzaab : vers 40)

De boodschap van de Profeet Mohammed, vrede zij met Hem, werkt ontbindend voor eerdere hemelse boodschappen en Allah accepteert geen andere godsdienst dan het volgen van Mohammed, vrede zij met Hem. Niemand zal de gelukzaligheid van het paradijs bereiken dan uitsluitend via hem. Hij is de voortreffelijke onder de gezanten, Zijn gemeenschap is de voornaamste en zijn verordeningen zijn de volmaaktste onder alle andere verordeningen. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Wie iets anders dan de Islam als godsdienst wenst, van hem zal het dan niet worden aanvaard. Hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers." (Soerat Aal-imraan: vers 85)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Bij Hem, die de macht heeft over mijn ziel. Een ieder uit deze gemeenschap die van mijn boodschap kennis neemt - hetzij een Jood, hetzij een Christen - en dan zonder daarin te geloven sterft zal in de hel terecht komen.' (Overgelverd door Mouslim)

De boodschap van Mohammed, vrede zij met Hem, is voor iedereen bedoeld; de mens en de djinn. Allah verheven is Hij, heeft gezegd, verhalend over wat de djinn zeiden:

"Volk van ons! Geeft gehoor aan hem die tot Allah oproept." (Soerat Al-ahqaaf: vers 31)

Ook heeft Hij gezegd:

"En Wij hebben jouw naar alle mensen gezamenlijk slechts gezonden
als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer." (Soerat Saba': vers 28)

De profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Ik ben voorgetrokken boven andere profeten om zes redenen: aan Mij is het alomvattende woord geopenbaard, de overwinning, zodat de vijand in paniek raakt, de buit is aan mij geoorloofd, de hele aarde is van reine grond en is een gebedsruimte, Ik ben een gezant voor alle schepselen en ik ben de laatste van de profeten.' (Overgeleverd door Mouslim).

vrijdag, apr 20 2007

Stellig te geloven dat Allah, de Verhevene, deze boeken heeft geopenbaard aan Zijn Gezanten voor Zijn dienaren en de inhoud ervan waarlijk uitspraken van Hem bevatten. Hij heeft ze uitgesproken op een passende wijze bij Hem, de Verhevene.
Deze boeken zijn de waarheid, het licht en de leidraad voor alle mensen in dit leven en in het hiernamaals.
Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft uit genade voor ons Boeken en Profeten gestuurd om ons te leiden tot de waarheid, boeken zodat we niet vergeten en heeft Profeten om ons te laten zien hoe we de wetten moeten uitvoeren.

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt in de Koran:

"Jullie die geloven! Gelooft in Allah, in Zijn gezant, in het boek dat Hij heeft gezonden aan Zijn gezant en in het boek dat Hij al eerder heeft gezonden." (Soerat An-nisaa': vers 136)

Allah heeft ons dus opgedragen in Hem te geloven, in Zijn Gezant, in Zijn boek dat Hij heeft geopenbaard aan Zijn Gezant, vrede zij met Hem, dat is de Koran. Ook heeft Hij ons opgedragen in de geopenbaarde boeken voor de Koran te geloven. De Profeet, vrede zij met Hem, heeft over het geloof gezegd:

"Dat je in Allah gelooft, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn gezanten, in de laatste dag en in de voorbestemming, in het goed en het kwaad." (Overgelverd door Mouslim)

Het geloven in de boeken betekent:

Geloven dat ze waarlijk afkomstig zijn van Allah, het geloven in wat Allah door middel van deze boeken heeft gezegd, zoals de heilige Koran dat geopenbaard is aan onze Profeet Mohammed, vrede zij met Hem, en de Thoeraat dat is geopenbaard aan Moesa, vrede zij met Hem, en de Injiel dat geopenbaard is aan Issa, vrede zij met Hem en als laatste het geloven in de aankondigingen, zoals die in de Koran zich bevinden. Geloven in deze boeken is een van de hoekstenen van het geloof als geheel zoals Allah, de Verhevene, heeft verkondigd:

De Koran verschilt van de voorafgaande boeken, want die waren slechts voor bepaalde groepen mensen bedoeld. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Deze Koran is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie en wie ermee bereikt wordt daarmee waarschuw". (Soerat Al-an'aam: vers 19)

De Koran is het woord van Allah dat is geopenbaard aan onze Profeet en ons voorbeeld Mohammed, vrede zij met Hem. Dat is ook de reden dat een gelovige dit boek als verheven moet beschouwen, en ervoor zorgen de opdrachten te volgen, het te blijven lezen en zich in de inhoud te verdiepen.

Het doet ons genoegen dat de Koran ons in het tegenwoordige leven de juiste weg wijst. Het is ook de reden voor de overwinning in het hiernamaals. De Koran heeft talloze kenmerken en eigenschappen die de andere heilige boeken niet hebben, waaronder:

De heilige Koran is de essentie van de Goddelijke mededelingen. Het bevestigt de heilige boeken die vooraf zijn geopenbaard en erkent wat hun inhoud is zoals het aanbidden van Allah, de enige God. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"En Wij hebben het boek met de waarheid naar jouw neer gezonden ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was en om erover te waken." (Soerat Al-ma'ida: vers 48)

De zinsnede 'Ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was' betekent dat de Koran de waarheid van deze boeken bevestigt. De zinsnede 'Om erover te waken', betekent bewaren van en getuige zijn voor deze boeken.

Allah, de Verhevene, heeft het op Zich genomen de Koran te behoeden, zodoende zijn er ook geen veranderingen aangebracht in de Koran en dat zal ook nooit hoeven te gebeuren. Allah heeft ook gezegd:

"Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover." (Soerat Al-hijr: vers 9)

De Fitrah geeft aan dat de mens een God nodig heeft en het nodig heeft om Hem te aanbidden. Mensen worden geboren in deze staat (Fitrah) en zijn dus moslim als ze geboren worden. Het zijn de ouders die hen veranderen tot een christen of een jood etc.

"Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet." (30: 30).

Toen Aïcha, moge Allah met haar tevreden Zijn, werd gevraagd over de eigenaardigheid van de Profeet, vrede Zij met Hem, antwoordde zij:

'Zijn eigenaardigheid was de Koran' . (Overgeleverd door Mouslim)

De "Hadeeth" betekent dat de eigenaardigheden van de Profeet, vrede zij met Hem, de praktijk vormen van de mededelingen van de Koran en de "Shariâ". Hij heeft namelijk de volmaaktheid bereikt wat betreft het volgen van de Koran als leidraad en vandaar dat wij werden opgedragen Hem als voorbeeld te volgen, Hij is het deugdzame voorbeeld voor een ieder van ons. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Jullie hebben toch in Allahs gezant een goed voorbeeld voor wie op Allah en de laatste dag hopen en Allah veel gedenken". (Soerat Al-ahzaab: vers 21)

We hebben Allah te danken voor Zijn genade door deze boeken te laten neerdalen want deze boeken zijn het licht en de leidraad in dit leven en in het hiernamaals. Het is dus een verplichting Allah te danken voor Zijn grootse gaven.

woensdag, apr 18 2007

Het geloven in de engelen is een van de hoekstenen van het geloof. Wij geloven in het bestaan van de engelen en dat zij een onderdeel zijn van de schepselen van Allah. Zij zijn nooit ongehoorzaam aan Allah en verrichten alles wat hen wordt opgedragen. Zij prijzen Hem en aanbidden Hem dag en nacht zonder moe te worden of getaand te raken
Geloven in de namen van hen waarvan wij de naam kennen, zoals Jibriel, vrede zij met Hem. Van degenen waarvan wij de namen niet weten, geloven we bij benadering in hun bestaan.
Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"Integendeel, zij zijn vereerde dienaren. Zij spreken niet eerder dan Hij en zij handelen op Zijn bevel". (Soerat Al-anbijaa: versen 26 - 27)

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft gezegd:

"De gezant gelooft in wat van zijn Heer afkomstig is en naar hem is toegezonden en zo ook de gelovigen; allen geloven in Allah, in Zijn engelen en in Zijn boeken." (Soerat Al-bakara: vers 285)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft over het geloof gezegd:

'Dat je in Allah gelooft, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn gezanten, in de laatste dag en in de voorbestemming, in het goed en in het kwaad daarvan. (Overgeleverd door Mouslim)

De uiterlijke eigenschappen van de engelen zijn onder andere, zoals de Profeet, vrede zij met Hem, heeft verkondigd, dat zij uit het licht zijn geschapen. Hij, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Engelen zijn uit het licht geschapen...' (Overgeleverd door Mouslim)

Allah heeft ook bericht dat Hij de engelen met vleugels heeft geschapen en zij verschillen onderling het aantal vleugels. Hij, de Verhevene, heeft gezegd:

"Lof zij Allah, de grondlegger van de hemelen en de aarde, die de engelen tot gezanten met vleugels gemaakt heeft, twee, drie of vier! Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; Allah is almachtig." (Soerat Faatir: vers 1)

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft Jibriel gezien en die had zeshonderd vleugels. (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

De engel kan veranderen, met Allah's macht, in een mens. Zoals dat is gebeurd met Jibriel, vrede zij met Hem, toen Allah hem naar Marjam zond in de gedaante van een man. Ook was dit het geval met de engelen die Allah naar Ibrahim en Loet heeft gestuurd want ook zij waren in de gedaante van mannen.

De engelen zijn in een verborgen wereld, zij zijn schepselen die Allah aanbidden en hebben geen van de goddelijke eigenschappen. Integendeel, zij zijn dienaren van Allah en helemaal onderdanig aan Hem. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

"Die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen beveelt en die doen wat hen is opgedragen."(Soerat At-tahreem: vers 6)

De engelen hebben in deze wereld bepaalde taken, zij verschillen in soort en hebben elk een taak. De een is belast met de openbaringen van Allah aan Zijn Profeten, vrede zij met Hen, en dat is Jibriel. Een ander is belast met de regen, weer een ander is verantwoordelijk voor de "Soer", (Een hoorn waarin wordt geblazen) en dat is Israfiel, vrede zij met Hem. De engel van de dood met zijn helpers is verantwoordelijk voor het ontnemen van de zielen.

De engelen die de verantwoordelijkheid dragen om de daden van de mens, de goede en de kwade, op te schrijven en deze zijn de eerbiedige schrijvers. De engelen die de mens beschermen tijdens zijn reis en tijdens zijn verblijf, in zijn slaap en als hij wakker is, kortom in alle omstandigheden, deze zijn de engelen onder de naam "Al-Mouaqqibaat".

Ook zijn er de bewakers van het paradijs en de bewakers van de hel. Weer andere engelen verplaatsen zich en zijn aanwezig bij de bijeenkomsten waar Allah gedenkt wordt en waar deugdzaam wordt gehandeld. Ook is er onder hen een die verantwoordelijk is voor de bergen. Anderen bevinden zich in rijen en raken niet vermoeid, zij staan voor Allah en worden nooit moe. Het leger van de Heer kent alleen Hij zelf, de Verhevene.

Door Allah te danken voor Zijn zorg voor de mens, de nakomeling van Adam, want Hij heeft een deel van de engelen opgedragen hen te beschermen en te behoeden. Oplettend te zijn door het feit dat het huidige leven eindig is en men denkt aan de engel van de dood, die de opdracht heeft de zielen te ontnemen als Allah deze laat sterven. Dit leidt tot een goede voorbereiding op de laatste dag door middel van geloofsuitoefening en deugdzaam te leven.

woensdag, apr 18 2007

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) is Één en niets is aan hem gelijk en Hij is boven alles. Door Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) te prijzen zijn we in harmonie met de rest van Allah´s schepping die Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) ook aanbidden en prijzen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt hierover:

"De zeven hemelen en de Aarde en wie er in hen zijn, roepen Zijn Glorie uit en er is niets of het roept Zijn glorie uit met Zijn lof prijzen en toch begrijpen jullie hun glorie roep niet." (17:44).

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) geeft ons in de volgende aya de reden van ons bestaan:

"En Ik heb de Djinn´s en de mens slechts geschapen om Mij te. Ik wens van hen niet van levensonderhoud te worden voorzien en Ik wens niet dat zij mij voeden. Allah is de voorziener die sterke kracht heeft." (Soerat Ad-dzarijaat: versen 56 - 58).

Allah bericht dus dat de wijsheid achter het scheppen van de mens en de djinn het dienen van Hem is. Hij, de Verhevene, heeft hun aanbidding niet nodig, integendeel, zij hebben het nodig omdat zij aan Allah onderdanig zijn.

De onderdanigheid bestaat uit Allah aanbidden zonder het aanbidden van een ander. De noodzaak daartoe voor een dienaar is groter dan die voor water en voedsel. Als de zaligheid van het aanbidden van Allah en de oprechtheid voor Hem het hart treft, dan is niets anders zo belangrijk en aantrekkelijk dan Hem te aanbidden. Men komt alleen af van de ellende en de problemen in dit leven door het aanbidden van Allah.

De Profeet, vrede zij met Hem, heeft gezegd:

'Allah heeft de hel ontnomen aan ieder die verklaart heeft dat er geen andere God is dan Allah, op voorwaarde dat hij Allahs aangezicht heeft beoogd.' (Overgeleverd door Bouchari en Mouslim)

Uit dankbaarheid zou de mens Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) moeten prijzen en aanbidden. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:

"Prijs dan de Glorie van jouw Rabb." (110:3).

Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) heeft ons op deze Aarde geplaatst om ons te testen. Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) zegt:

"Degene die dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven,( en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht." (67:2).

"Voorwaar,wij hebben wat op de Aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven,(om te zien ) wie van hen het beste werk (verrichten). (18:17).

De Islamitische geloofsovertuiging is de enige die tot vrede, stabiliteit, geluk en blijheid leidt. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

Welnee! Wie zich geheel aan Allah overgeeft en goed doet, die ontvangt zijn beloning bij zijn Heer. Zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn. (Soerat Al-qamar: vers 49 - 50)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft uitgelegd dat toen Allah (Geprezen en Verhevene is Hij) Adam had geschapen, Hij hem (Adam) liet getuigen op een plaats genaamd Na´maan op de 9de dag van de twaalfde maand (Arafat). Hij haalde toen uit Adam al zijn nakomelingen die geboren zouden worden tot het einde der wereld, generatie na generatie, en Hij (Geprezen en Verhevene is Hij) liet hen voor Hem verschijnen om hen ook een getuigenis te laten afleggen. Hij sprak direct tot hen en liet hen getuigen dat Hij hun Rabb is. ( Ahmad).

De mensen worden geboren in de staat (Fitrah) en zijn dus moslim als ze geboren worden. Het zijn de ouders die hen veranderen tot een christen of een jood etc. De Fitrah geeft aan dat de mens een God nodig heeft en het nodig heeft om Hem te aanbidden.

"Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet." (30: 30).

Dus ieder mens is verantwoordelijk voor het geloof in Allah welke in iedere ziel is ingeprent.

Pagina 1 van 2

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld