Breaking News

De vijf zuilen van de islam

Er zijn vijf verplichte zuilen van de Islam waarmee je moslim wordt of blijft. Deze zijn:

  1. Geloof (Al imaan)
  2. Gebed (Salah)
  3. Armenbelasting (Zakaat)
  4. Vasten (Sawm)
  5. Bedevaart (Hadj)

Er moet een sterk bewustzijn zijn van deze fundamenten van de Islam waarna men deze ten uitvoering brengt. Allah maakt het gemakkelijk voor jou om deze uit te voeren zodra je er sterk in gelooft en ze begrijpt.

1. Geloof (Al imaan)

Geloof begint met de shahadah (getuigenis). Dit houdt in het getuigen dat: Er is geen god waard om aanbeden te worden behalve Allah die geen deelgenoten heeft en Mohammed is zijn dienaar en profeet.

"Ashadoe anna laa ilaha illa Allah, Wa Ashadoe anna Mohammeden 'Abdoehoe Wa Rasoeloeh".

(a). Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart sterk in gelooft dat Allah een is, die superieur, eeuwig, oneindig, machtig, genadig, barmhartig, schepper en gever van levensonderhoud is. Hij is de enige, niet tweeledig noch driedelig of meervoudig, die het verdient om gehoorzaamd en aanbeden te worden. Dit is Tawheed.

Hij houdt van zijn schepping, dus wil hij dat de mens van hem het meest houdt.

(b). Het betekent eveneens dat Mohammed (vrede zij met hem) de zegel en de laatste is van de vele profeten die voor hem kwamen. De koran noemt als voorbeelden slechts 25 van deze profeten maar er zijn er velen die niet genoemd zijn. Je moet in hun allen geloven als zijnde Allahs profeten die slechts kwamen om de mens naar de waarheid te leiden. Behalve deze twee basiselementen van het geloof zijn er nog vier waarin we moeten geloven.
Deze zijn:

(c). De boeken (koetoeb) geopenbaard aan de profeten, waarvan de laatste de koran is.

(d). De engelen (melaika), altijd gehoorzame wezens.

(e). De dag des oordeels (akhirah), het hiernamaals.

(f). De goddelijke voorbestemming (qadar), de kracht van uitvoering van Allah.

Lang voor de openbaring van de koran aan Mohammed (vrede zij met hem) kwamen de andere boeken naar verschillende volkeren in verschillende periodes. Maar deze zijn door mensen vervalst of zijn verloren gegaan. Zodoende kwam het laatste boek naar de laatste profeet als een complete, onvervalsbare, beschermd, bewaard en laatste openbaring. Allah openbaarde aan de mens door middel van zijn profeten, om de mens naar het rechte pad van de Waarheid te leiden. In de koran wordt speciaal verwezen naar de geschriften van Abraham, de boeken van Mozes (Thora), David (Zaboer), Jezus (Indjiel) en Mohammed (vrede zij met hen) (Koran).

De koran is het enige boek dat gedurende het leven van de profeet samengesteld, schriftelijk bewaard en door duizenden over de gehele wereld gememoriseerd is. Waarvan Allah tevens beloofd heeft in volledige en uiteindelijke vorm en inhoud zuiver te houden. Het werd aan Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard gedurende 23 jaar vanaf de leeftijd van 40 jaar tot zijn dood in 114 hoofdstukken (Soera's) en in meer dan 6000 verzen (Ayas). Het is de voornaamste bron van het Islamitische recht - Sjariah -.

Het is geopenbaard en bewaard in de Arabische taal maar gericht tot de mensheid van alle leeftijden en niet enkel tot de Arabische moslims. Het is niet het boek dat geschreven of gedicteerd is door de ongeletterde profeet maar is de feitelijke, woordelijke openbaring van Allah. Het is het antwoord en leiding op ieder gebied of het nu echtelijke, spirituele, fysieke, morele, wetenschappelijke, historische, politieke, sociale en andere aspecten van het gehele leven betreft. Als je het leest of ernaar luistert ben je in staat de goddelijke wijsheid in zijn taal, symfonie en betekenis te bespeuren.

Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de Islam geaccepteerd. En door het geloof te verklaren (Shahadah), onderwerp je je aan de Islam en word je een herboren moslim waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.

2. Gebed (Salah)

De tweede zuil van de Islam is het verrichten van het gebed. Het gebed wordt vijf keer per dag verricht, verkieselijk in groepsverband. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis. Er worden koranische verzen gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.

Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allahs bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling. Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent. Elke praktizerende moslim kan een gezamenlijk gebed leiden.

Volgens overleveringen krijgt hij, die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed die hij alleen uitvoert. Voor het verrichten van het gebed in de moskee van de profeet in Medina is de beloning duizend maal en in de grote moskee in Mekka honderdduizend maal. De derde heilige moskee in de Islam is in Jeruzalem -Beit oel Maqdis-.

3. Armenbelasting (Zakaat)

De derde verplichte zuil is de zakaat en heeft invloed op het economische welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftigen, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de netto-spaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.

De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims, deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftigen en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.

4. Vasten (Sawm)

Van ochtendschemering(fajr-gebed) tot zonsondergang gedurende de hele negende maand(Ramadan) van het maanjaar, is voor alle volwassen mannelijke en vrouwelijke moslims verplicht. In deze maand onthoudt je jezelf van het eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd de heilige koran neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de profeet (vrede zij met hem). Volgens de overleveringen werden de andere boeken en geschriften aan Abraham, Mozes, David en Jezus (vrede zij met hen) eveneens in deze heilige maand geopenbaard.

In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten voor: de zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld 'Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden.

5. Bedevaart (Hadj)

Laatstgenoemd, maar daarom niet minder belangrijk is de bedevaart, Hadj, naar de heilige stad Mekka waar het huis van Allah de Ka'bah uit de tijd van Adam (vrede zij met hem) ligt. Het is alleen verplicht voor die moslims die vaak van heinde en ver komen, die het zich financieel kunnen veroorloven en fysiek daartoe in staat zijn om de Hadj te verrichten.

Het is een kosmopolitische samenkomst van mannen en vrouwen, van alle rassen en regio's, in Mekka, Mina en 'Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar. Het is een wereldvereniging van toegewijden, die getuigen dat Allah een soeverein is zonder deelgenoten. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand.

Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt. Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel.

Tijdens deze plechtige gelegenheid van gebed en offer, ontmoeten moslims uit de gehele wereld elkaar en sluiten handelsovereenkomsten en vindt er een uitwisseling van goodwill plaats.

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 42829 keer
Beoordeel dit item
(1 Stem)
Gepubliceerd in Algemeen
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld