Breaking News

Kennis van vrouwen laat samenleving bloeien

Maatschappij heeft voorspoed wanneer vrouwen de religie navolgen, bewaren en uitdragen

Het is geen geheim dat we heel erg in nood zijn, dat er gebrek is aan goede, krachtige leiding in de geloofsgemeenschap. Met behulp van vastberaden vrouwen kan een groot tekort aangevuld worden. Wij vrouwen kunnen heel veel doen als we willen. We kunnen elkaar stimuleren en kennis aan elkaar doorgeven. De sluier van het geloof kan ons omvatten en ons gebed kan de plaats innemen van te veel praten en roddelen. Wat we van Allaah, De Gever van alle Gaven, gekregen hebben - de kennis van de heilige Qor'aan - dat hebben we zelf heel hard nodig. We moeten met de geest en het hart luisteren naar de heilige Qor'aan. Ons oog en oor zal dan van onze Heer zijn en niet meer naar haram, het verbodene, kijken en luisteren, want Allaah is onze Koning zoals staat in het troonvers (aya al-koersie) in de heilige Qor'aan (2:255 ; Al-Baqarah)

Je bent zelf bewaker van je geloof en het verspreiden ervan naar anderen. Onze geliefde profeet Mohammed (s.a.w., moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) heeft immers gezegd:
"Het onderwijzen van een vrouw is het onderwijzen van een volk, van een natie."

 • HARMONIE

  Intelligente moeders en echtgenotes weten al lang dat de ontwikkeling van een evenwichtig, Godvrezend medemens binnen het gezin ligt. Als een vrouw de betekenis van de heilige Qor'aan inziet en de man daarbij het goede voorbeeld geeftt, dan komt er harmonie binnen onze gezinnen. Degenen die leren de salaaht (het islamitisch gebed) op tijd te doen, die zullen worden aangesproken door de liefde tot de heilige Qor'aan. Zij krijgen liefde voor het zoeken van kennis.

  Ik ken een 80-jarige vrouw die onafgebroken aan het studeren is. Haar kennis over de Islaam is meer dan veel personen om haar heen. En ze geeft haar kennis ook door aan anderen, alhamdoelillaah (alle lof en dank is voor Allaah). Hiermee wil ik aangeven dat het belangrijk is om veel contacten te leggen. Bezoek elkaar vaak, en als je moeilijk weg kunt, telefoneer of schrijf je moslimzusters. Wat heb je geleerd? Geef het mij door? Wat weet je van de hadieth (uitspraak van de profeet Mohammed, s.a.w.) en wat van de soenna (voorbeeld van de profeet, s.a.w.)? Ik zal je overhoren en als ik wat geleerd heb, dan vertel ik jou erover. Leer en begrijp hoofdstuk Al-Djoema = De bijeenkomst (62) uit de heilige Qor'aan en hoofdstuk As-Saff = De slagorde (61). Doen wij dan helemaal niets meer met de heilige Qor'aan?

  Onder het volk van Israel zijn er diegenen die als ezels zijn, die het boek slechts dragen maar dat niet begrijpen. Zijn wij zoveel beter? Laten wij dan de vijf dagelijkse gebeden uitvoeren en veel dhikr doen (Allaah op allerlei manieren gedenken door het vaak uitspreken van zijn naam, Qor'aan-lezen, studie-bijeenkomsten over Islam bijwonen, en ga zo maar door). Allaah, De Alwijze, heeft gezegd: "Zouden jullie geloven in een deel van wat Ik zeg? En verder: "O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet? (Heilige Qor'aan 61:2 ; As-Saff).

 • VOORSPOED

  In de tijd dat Aisha, een van de echtgenotes van de profeet, s.a.w. (r.a.) jong was, leefden de gelovigen alsof de heilige Qor'aan tussen hen door liep. Ze leefden met het Woord van Allaah, De Verhevene, en dat was ook de tijd dat het voorspoedig ging met de geloofsgemeenschap. Kunnen wij daar geen voorbeeld aan nemen? Door hun kennis konden zij aan een ideale samenleving bouwen, waarin de Islaam tot grote bloei kon komen. Waarom doen wij dan geen inspanning om tot die kennis en geloof te geraken? We mogen kiezen: of we voeren kennis en geloof tot de top of we blijven op ons laagst mogelijke niveau.

  Aisha (r.a., moge Allaah welbehagen in haar stellen) zelf, was een bijzondere persoonlijkheid die later een invloedrijke rol in de islamitische geschiedenis zou gaan spelen. Haar grootste gaven waren haar hoge intelligentie, goede verstand en snelle geheugen. Ze heeft dan ook meer dan twee duizend ahadieth (handelingen van profeet Mohammed, s.a.w.) overgeleverd, de uitleg van de heilige Qor'aan, vele soennah's en fiqh (islamitische rechtwetenschap). Tevens was ze de derde persoon die de gehele Qor'aan uit haar hoofd kende (haafiz). Naast dit alles gaf ze les aan vrouwen en kinderen. Wij vrouwen van nu moeten haar voorbeeld volgen door onder andere kennis aan elkaar over te dragen en onze kinderen te onderwijzen.

 • UITNODIGING

  Allaah, De Liefdadige, heeft in Zijn grote Wijsheid vanuit Zijn gehele schepping, die de hemelen en de aarde bevat en alles wat daartussen is, de mensheid uitgenodigd om Zijn Woord in de heilige Qor'aan als amana te ontvangen. Amana betekent: iets krijgen om te bewaren, of in bruikleen hebben en (na ons leven) weer terug te geven.

  Wat moeten we met het woord van Allaah, De Gever van alle gaven, doen? Wat zijn de regels waaraan wij ons kunnen houden?

  Wij zijn studenten en we zijn dat gedurende ons hele leven. We zullen goed moeten opletten en daarbij allereerst drie punten in overweging nemen:
  1. Islaam is navolgen wat in de heilige Qor'aan staat, dat maakt ons tot een gelovig of ongelovig mens;
  2. Het Woord van Allaah (SWT) goed bewaren want het vormt onze voornaamste bescherming tegen alles wat niet goed voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn is;
  3. Da'awa: Over de heilige Qor'aan vertellen en uitnodigen tot het volgen van de Islaam. Uitleggen wat er nodig is om als moslim te kunnen leven.

 • IJVER

  Wat is daarvoor nodig?

  Vanzelfsprekend vijf keer per dag de salaaht, het islamitisch rituele gebed, in praktijk brengen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die heel ijverig zijn, zij spannen zich in op de weg tot Allaah (SWT). Maar er is altijd een conflict tussen de wereld (doenja) en het geloof. "Laa ilaha ill-Allaah" niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah (SWT), betekent ook: alle daden die ik doe zijn voor Allaah, De Glorierijke. Tahara (reiniging) moet ik leren; dat is het slechte, overtollige, (zoals te veel praten en roddelen) voortaan achterwege laten en het goede, reine - wat in elk mens zit - verfijnen van geest en manieren.

  De drie genoemde punten kan je niet los van elkaar zien. Navolgen, bewaren en uitnodigen behoren tesamen. Als er een valt, dan valt alles, dit noemt men het zogenaamde domino-effekt. Dan heb ik er niet goed voor gezorgd, ik heb dan geen amana gedaan.

 • (GEESTELIJKE) REINHEID

  Lees, overdenk en begrijp het geloof, zo kom je tot aabidding. Doe het met een rein lichaam en reine geest. Weet dan wat je lichaam en geest nodig hebben, let op wat voor (geestelijke) voedsel je tot je neemt, wat je eet, met wie je omgaat en waar je naar kijkt en luistert.

  Lees de heilige Qor'aan en de hadieth (overleveringen van profeet Mohammed, s.a.w.), zijn woorden en zijn daden. De eerste openbaring die hij (s.a.w.) kreeg via de engel Djibriel (Gabriel, a.s.) was: "Iqra! ("Lees voor!", "Onderwijs!") in de naam van uw Heer Die geschapen heeft." Dit brengt ons naar het goed begrijpen van de heilige Qor'aan en de hadieth (overleveringen). Probeer eens tien ayaat (Qor'aan-verzen) uit het hoofd te leren en in de praktijk te brengen. Want islamitische kennis is onmisbaar om te kunnen leven als moslim. Iedere dag een of twee uur Qor'aan lezen en in praktijk brengen geeft ons een zinvol leven en is een medicijn voor veel kwalen waaronder wij gebukt gaan.

  Bedenk eens hoe je die amana, dat bewaren, kunt uitvoeren, zodanig dat alle zintuigen in dienst van Allaah, De Liefdadige, zijn. Tenzij ik niet meer kan spreken dan pas kan die amana weer teruggenomen worden. En tot zolang kunnen al onze zintuigen in dienst van Allaah, onze Schepper, staan.

 • VERANTWOORDING

  Er zal in het Hiernamaals tenminste vier zaken aan de mens gevraagd worden waarover hij zich moet verantwoorden:
  1. Hoe heb je je leven besteed? Wat heb je ermee gedaan voor je Schepper?
  2. Hoe was je jeugd? Want wat er in je jonge jaren gebeurt, kan je hele leven veranderen.
  3. Wat heb je met je geld gedaan? Heb je het verspild of heb je aan de behoeftigen gedacht?
  4. Waren je daden niet voor jezelf maar in Zijn dienst?

  Aan de poort van de hemel zal gelet worden op elke man en vrouw die een gelofte uitgesproken heeft maar hem niet gehouden heeft. Er zal gelet worden op elke vrouw of ze de Islaam in haar huis en in haar hart gekoesterd heeft.

  We beeindigen met vergiffenis aan Allaah, De Meest Genadevolle, te vragen zodat we met een rein hart aan onze grote taak kunnen beginnen.

  "Allaah wil slechts het makkelijke voor u, en Hij wenst u niet in moeilijkheden te brengen." (Heilige Qor'aan 2:185 ; Al-Baqarah = De koe)


-----------------------------------------------------

Bron: Artikel "Wat vrouwen van deze tijd nodig hebben" uit het Ned-Islamitisch maandblad Al-Nisa/ juni 1988/ Door zuster Hanna Hittoe, lerares in de sjarie'ah (Islamitische rechtwetenschap) in Koeweit/ Plaats van de lezing: Moslim Informatie Centrum, 10 augustus 1987/ De lezing werd gehouden in de schone Arabische taal, de taal van de heilige Qor'aan en van onze geliefde profeet Mohammed (moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) met Nederlandse toelichting door zuster O. Korz Het verslag van de lezing is gemaakt door zuster J. Dhib. (De volgorde van de alinea's van dit verslag is enigszins aangepast).

-----------------------------------------------------

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Deel dit op:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Gelezen: 24428 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gepubliceerd in Vrouwen in de islam
Meer in deze categorie: De beste vrouwen »
Log in om reacties te plaatsen

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld